Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Evidenční listy_ Matrika Třídní kniha Správní řízení o přijetí dítěte Mzdová agenda Personální agenda a DVPP Zápisy z ped. rad, provozních porad Kniha pošty, e-mailová komunikace, datová schránka Evidence docházky  Hospitace Úrazy dětí, úrazy zaměstnanců, BOZP Individuální vzdělávání dětí Hodnocení dítěte - diagnostika Školní jídelna
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce správce Správce Správce správce správce správce správce Správce správce správce Správce
Účel zpracování vedení školní evidence, spisové složky povinná dokumentace, vedení školní evidence povinná dokumentace, zápis dítěte do mš, žádost, rozhodnutí, evidenční list, odvolání, doporučení z poradenského zařízení evidence mezd zaměstnanců mš vedení personální agendy - zaměstnanci mš , spis zam. - pracovní smlouva, platební výměr, dosažené vzdělání, další VPP, lékařská prohlídka, zápočtové listy, osobní dotazník, hromadné hlášení zam. na ZP i SP, mzdové listy evidence zápisů z pedag.rad, povinná dokumentace vedení spisové služby, PC -  email - doručené, odeslané evidence docházky evidence pedag.pracovníků, záznam z hospitací Bezpečnost na pracovišti a ve škole, prezenční listina BOZP evidence dětí pro individuální vzdělávání,                                                                                   IVP evidence dětí a jejich diagnostika - listinná podoba archy vedení evidence strávníků - dětí, zaměstnanců mš,žáci a zaměstnanci zš, cizí strávníci
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
zákonní zástupci, děti pedagogičtí pracovníci, děti, zákonní zástupci zákonní zástupci, děti zaměstnanci zaměstnanci mš pedag. pracovníci, děti adresáti, odesílatelé zaměstnanci, děti odborní pedag.pracovníci zaměstnanci a děti děti, zákonný zástupce děti zákonní zástupci, děti, zaměstnanci mš, cizí strávníci
Kategorie osobních údajů adresní, identifikační kontaktní jmenné, kontaktní jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna,   identifikační údaje, adresní, mzdové nároky, výkaz docházky,podklady pro mzdy adresní, identifikační, výkon práce, zdravotní, mzdové popisné údaje adresní, identifikační jmenné, nepřítomnost adresní, identifikační, popisné Jmenné, adresa, pojišťovna, kontakty, podpisy zaměstnanců osobní údaje, adresné údaje Jméno, příjmení, datum narození, datum záznamů, jméno učitelky, praktická samostatnost, sociální informovanost jméno a příjmení dítěte, zaměstnanců mš, datum narození, bydliště, způsob platby za obědy, výpis z účtu
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců Ředitelka, kontrolní orgány ředitelka, ped. pracovnice, kontrolní orgány ředitelka,  kontrolní orgány ředitelka, kontrolní orgány ředitelka, kontrolní orgány ředitelka, kontrolní orgány ředitelka, kontrolní orgány kontrolní orgány ředitelka, kontrolní orgány ředitelka, ped. pracovnice, kontrolní orgány kontrolní orgány, ředitelka zákonní zástupci daného dítěte, vyučující učitel, kontrolní orgány  ředitelka, kontrolní orgány
Doba uchování osobních údajů A20 S10 S10 A50 A50, S10,S5 S5 S10 S10 S5 S5 školení , prověrky,zaměstnanců, A10 protokol o úrazu  S10 S10 S5
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c C c c c c c c c c c c c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   § 28 zákona 561/2004 Sb., školský zákon § 28 zákona 561/2004 Sb., § 28 zákona 561/2004Sb., školský zákon Zákon 564/2006 Sb. O platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce Zákon 561/2004 Sb., § 28 písm. H Zákon 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě Zákon 561/2004 Sb., zákoník práce Zákon 561/2004 Sb., školský zákon, vyhláška 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 561/2004 Sb. Školský zákon, Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce Zákon 561/2004 Sb., školský zákon, vyhláška 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Zákon 561/2004 Sb., školský zákon, vyhláška 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných §119 zákona 561/2004 Sb., vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X X X X X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE